MythBD

Syngenta

Syngenta

Project: Syngenta
Size: 12,000 sft
Locations: Dhanmondi, Dhaka
Year: 2018

Syngenta

Project: Syngenta
Size: 12,000 sft
Locations: Dhanmondi, Dhaka
Year: 2018