HUAWEI, HO Dhaka

Project :

HUAWEI

Size :

60,000 sft

Locations :

LKT2, Gulshan, Dhaka

Year :

2017